Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur

Ontwikkeling Nederlandse taal en cultuur bij NTC-leerlingen

NTC staat voor Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs. Onderwijs in de Nederlandse taal dat gegeven wordt aan kinderen die Nederlandstalig zijn, maar opgroeien in een internationale context die niet (uitsluitend) Nederlandstalig is. Een klein verschil met NT2, wat Nederlands als tweede taal betekent, waarbij Nederlands niet de moedertaal is. Zowel NTC als NT2 komt neer op het geven van onderwijs aan kinderen in het vak Nederlands.                                                                                                                                

Wereldwijd zijn er veel kinderen die zich de Nederlandse taal eigen willen maken of de taal willen onderhouden. Deze kinderen wonen permanent of tijdelijk in het buitenland, komen vaak uit volledig Nederlandstalige of gemengde gezinnen en gaan in de meeste gevallen naar een lokale of internationale school. In een dergelijke situatie kan het voor het kind wenselijk zijn – aanvullend op het dagonderwijs – les te krijgen in de Nederlandse taal, bijvoorbeeld als hij wil gaan studeren in Nederland of het gezin binnen een bepaalde termijn weer terugkeert naar Nederland of België.

Ontwikkeling Nederlandse taal en cultuur bij NTC-leerlingen

Richtingen binnen het NTC-onderwijs

Bij het Nederlands Taal-en Cultuuronderwijs worden drie niveaus van het beheersen van de Nederlandse taal onderscheiden. Er wordt in dit geval gesproken over richtingen die overeenkomsten hebben met de leerniveaus van Nederlandse taal in Nederland en Vlaanderen. Het taalniveau is van verschillende factoren afhankelijk, te weten leeftijd, (taal)achtergrond van het gezin, taalinput en de periode dat een kind buiten Nederland of Vlaanderen verblijft.

Afstandsonderwijs  

Een mooie manier om kinderen de mogelijkheid te bieden onderwijs in de Nederlandse taal te krijgen, is online onderwijs. Door Corona heeft het afstandsonderwijs zich in sneltreinvaart ontwikkeld en is deze vorm van onderwijs ook uitermate geschikt om in groepjes of een-op-een de Nederlandse taal stap voor stap aangeleerd te krijgen. De begeleiding door een docent Nederlands is dan gericht op taal en cultuur, waarbij er aandacht besteed wordt aan lees- en luistervaardigheid, mondelinge en schriftelijke vaardigheid en tevens aan de Nederlandse cultuur, waarbij er bewuste keuzes worden gemaakt in de aan te bieden lesstof. Dit omdat het ene kind de Nederlandse taal moet leren vanaf de basis (niveau A1 van het Europees referentiekader ERK) en het andere kind al op een bepaald niveau het Nederlands beheerst.  

Taalontwikkeling                   

De basis van het zich eigen maken van de Nederlandse taal is het kunnen onderscheiden van klanken en daarom wordt er bij kinderen die beginnen met het leren van de Nederlandse taal gestart met klankonderwijs. Vanuit dat punt kan het kind zich de Nederlandse taal stap voor stap eigen maken, waarbij er van niveau A1 van het ERK naar hogere niveaus toegewerkt kan worden. Indien wenselijk kan er ook toegewerkt worden naar een erkend examen (bijvoorbeeld naar het CNaVT-examen).  

Lessen en volgsysteem  

Bij Stichting Nederlands Onderwijs op Afstand wordt afstandsonderwijs gegeven aan kinderen in de basisschool en voortgezet onderwijs leeftijd. De lessen zijn zo ingericht dat kinderen aan de hand van uitleg de opdrachten zelfstandig kunnen maken en zich binnen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Er is een van tevoren afgesproken wekelijks contactmoment tussen de leerling en de ervaren en bevoegde leerkracht. Dit maakt dat de leerling iedere week in ieder geval één keer met de Nederlandse taal in aanraking komt en op een persoonlijke manier begeleid kan worden. Buiten het bespreken van het huiswerk en het uitleggen en oefenen van de nieuwe lesstof, worden er in de les ook toetsen afgenomen aan de hand van een leerlingvolgsysteem. Resultaten van methode gebonden hoofdstuktoetsen als ook nulmetingen en volgmetingen tonen het niveau van de leerling op een bepaald moment en op basis hiervan wordt een rapportage opgesteld. Maar niet alleen cijfers worden genoteerd, ook een tekstuele verslaglegging is aanwezig, waardoor leerling en ouder(s) een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de voortgang van het kind. Het contact met ouders is dan ook erg belangrijk en daarom is er sprake van een kort lijntje.

Al met al biedt het afstandsonderwijs een breed scala aan mogelijkheden voor een kind om zich de Nederlandse taal eigen te maken, wat het doel van het kind en/of ouder(s) ook is. Het Nederlands onderwijs op afstand is een persoonlijke, gedifferentieerde manier voor een kind om zich voor te bereiden op een stukje toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *